Duurzaam papier

Verantwoord bosbeheer is van groot belang voor de hele samenleving. Daarom hebben verschillende organisaties een wereldwijd certificeringssysteem opgezet voor verantwoord bosbeheer. Inmiddels zijn veel bedrijven overgestapt op gecertificeerd duurzaam papier.

Chain of Custody-certificering

De certificatie instelling SKH B.V. biedt verschillende mogelijkheden om het gebruik van duurzaam papier bij bedrijven in de creatieve industrie aan te tonen d.m.v. een certificaat. Vanwege de specifieke kennis en ervaring in de creatieve industrie, werkt SKH B.V. hierin samen met de SCCI.
In samenwerking met SKH B.V. toetst de SCCI of bedrijven binnen de creatieve industrie voldoen aan de eisen voor certificatie van de handelsketen (Chain of Custody-certificering). Tijdens de audits wordt gecontroleerd: of u in magazijnen en productieruimten op de juiste manier met duurzaam papier omgaat; of u duidelijke afspraken hebt gemaakt over de certificering, maar ook of u de administratieve processen beheerst. De audit richt zich uitsluitend op de controle en toetsing aan de hand van de relevante Chain of Custody standaarden. Vanwege de onafhankelijkheid is het de SCCI namelijk niet toegestaan advies te geven. Bij een positief resultaat wordt door SKH B.V. een officieel certificaat verstrekt.

Voor de certificatiesystemen geldt:

  • Aan het certificaat is een geldigheidstermijn verbonden van vijf jaar. Hierna dient de onderneming opnieuw te worden getoetst in het kader van de hercertificatie. Aan de certificatie zit een controletraject van vijf jaar verbonden, waarbij het bedrijf ieder jaar wordt bezocht voor een controlebezoek.
  • De kosten van de certificatie zijn afhankelijk van de bedrijfsgrootte. Naast de kosten voor de audit kennen de certificatiesystemen afdrachten die één op één aan u worden doorberekend. SKH en de SCCI hebben geen invloed op de hoogte van deze kosten, maar bij inschrijving zal de hoogte voor u worden berekend aan de hand van uw bedrijfsgrootte en omzet. Let op, deze kosten worden door de certificerende instantie SKH aan u doorberekend!

Meer informatie?

Voor meer informatie over Chain of Custody-certificering verwijzen we u naar de website van SKH samenwerkingspartners. Voor alle andere certiceringstrajecten kunt u contact opnemen met de Stichting Certificatie Creatieve
Industrie (tel: 020 - 543 56 85). Maak gebruik van het contact-formulier om meer informatie te vragen.