ISO 45001: de nieuwe norm voor gezond & veilig werken (G&VW)

De SCCI heeft op basis van ISO 45001: Gezond & Veilig Werken (G&VW)  een toepssing ontwikkeld voor de creatieve industrie en normen vastgesteld waaraan uiteindelijk een ingevoerd G&VW-zorgsysteem moet voldoen.  ISO 45001: Gezond & Veilig Werken is de opvolger van het OHSAS-18001 Arbozorgsysteem. In de beoordelingsmethode is vanzelfsprekend rekening gehouden met de verschillen die er bijvoorbeeld in bedrijfsgrootte zijn. Voldoen aan de normen is dus voor ieder bedrijf in principe mogelijk. Belangrijk om te weten.

De SCCI-audit richt zich op controle en toetsing van de werking van het G&VW managementsysteem. Dit betekent dat tijdens de doorlichting natuurlijk geen directe adviezen worden gegeven. De Stichting Certificatie Creatieve Industrie is een onafhankelijke stichting die zich alleen richt op certificering. Maar het zal voor u wel eenvoudig worden om de opmerkingen van uw auditor te vertalen naar praktische verbeteracties.

Om een goede voorbereiding mogelijk te maken krijgt elk bedrijf dat zich voor een audit heeft ingeschreven het auditinformatie-document waarin de gehele norm duidelijk wordt toegelicht.

ISO 45001: Gezond & Veilig Werken  kent een aantal wijzigingen ten opzichte van OHSAS 18001:

  • Dankzij de High Level Structure (HLS) met zijn uniforme structuur, definities en terminologie wordt de integratie in andere managementsystemen (bijv. ISO 9001 en ISO 14001 ) vergemakkelijkt,
  • Sterkere focus op de context van de organisatie en het herkennen van risico's,
  • Er wordt ook rekening gehouden met mensen die niet in vaste dienst zijn, zoals onderaannemers en toeleveranciers,
  • Richtlijnen voor de naleving van wet- en regelgeving in alle fases van de PDCA-cyclus (Plan, Do, Check, Act),
  • Sterkere betrokkenheid op het hoogste managementniveau.

De audit wordt bij de onderneming uitgevoerd, op basis waarvan de rapportage wordt opgesteld. Wanneer wordt voldaan aan de gestelde norm, heeft u recht op het ISO 45001 Certificaat. Ook vindt er een bijschrijving plaats in het auditregister van de SCCI (zie het Register op deze website), die vaak door derden (w.o. klanten) wordt geraadpleegd. Aan het certificaat is een geldigheidstermijn verbonden van 3 jaar. Hierna dient de onderneming opnieuw te worden geaudit in de vorm van een hercertificatieonderzoek. In de tussenliggende jaren wordt via kortere controlebezoeken beoordeelt in hoeverre het managementsysteem nog steeds functioneert. Dit voorkomt vervelende resultaten tijdens de hercertificatie en is ook een verplichting in certificeringsland.

Meer informatie?

Voor meer informatie of de aanvraag van een inschrijfformulier kunt u contact opnemen met de Stichting Certificatie Creatieve Industrie (tel: 020 - 543 56 85). Maak gebruik van het contact-formulier om meer informatie te vragen. De leveringsvoorwaarden vindt u hier.