Wie is de SCCI ?

De Stichting Certificatie Creatieve Industrie (SCCI) is het certificatie-instituut voor de creatieve industrie. De SCCI is onafhankelijk. De vaststelling en bewaking van de systeemnormen vindt plaats door een Raad van Toezicht. De SCCI voert audits uit bij bedrijven in de Creatieve Industrie voor de diverse branche management/zorgsystemen en ISO-normen. Daarnaast ontwikkelt de SCCI in samenwerking met diverse stakeholders normen ten behoeve van de verbetering van de kwaliteit van ondernemingen in de meest brede zin. Zij voert daarvoor onderzoek uit op diverse kennisvelden.

De missie van de SCCI

De SCCI  beoordeelt en certificeert als onafhankelijke stichting, bedrijven binnen de grafische sector. Onze benadering is altijd persoonlijk en pragmatisch. De praktische benadering van onze auditors zorgt voor een goede aansluiting bij de bedrijfscultuur binnen de branche, waardoor certificering minder als examen wordt gezien en meer als managementondersteuning. Het bedrijf moet er beter en slagvaardiger door worden.
 
Certificering: bereikbaar voor iedereen! 

 

Branchegericht en onafhankelijk

De SCCI is een onafhankelijk certificeringsinstituut in de rechtsvorm van een stichting. De vaststelling en bewaking van de systeemnormen vindt plaats door de Raad van Toezicht. In deze Raad hebben onafhankelijke deskundigen zitting vanuit diverse inhoudsvelden.

De SCCI staat voor onafhankelijkheid. Door onze specifieke kennis van de creatieve industrie is de SCCI erkend door een aantal brancheorganisaties. De certificering sluit zo naadloos aan op de bij uw onderneming geimplementeerde zorgsystemen. De SCCI werkt conform:

  • NEN-EN-ISO/IEC 17021:2011 Conformiteitsbeoordeling - Eisen voor instellingen die audits en certificatie van managementsystemen uitvoeren
  • NEN-EN-ISO 19011:2011 Richtlijnen voor het uitvoeren van kwaliteits- en/of milieumanagementsysteemaudits (In 2011 is ISO 19011, de algemeen bekende norm voor kwaliteits- en milieuauditing, herzien en nu van toepassing op het auditen van alle managementsystemen)

Branche-deskundige auditoren

De medewerkers van de SCCI hebben, behalve hun vanzelfsprekende inhoudelijke deskundigheid, een stevige kennis van de productie- en bedrijfsprocessen in de creatieve industrie. Als geen ander zijn zij op de hoogte van de specifieke branchegebonden afspraken met de overheid.

SCCI neemt actief deel in ISO

De SCCI Is lid van de werkgroep TC-130 van de ISO.  De International Organization for Standardization (ISO) is een internationale organisatie die normen vaststelt. De organisatie is een samenwerkingsverband van nationale standaardisatieorganisaties in 156 landen.

De TC-130 is de Technische werkgroep (Technical Committee) specifiek voor de Grafische Techniek. Binnen deze werkgroep worden de ISO-standaarden (normen) en ondersteunende materialen ontwikkeld die relevant zijn voor de Creatieve sector en met name de grafimedia sector. Deze normcommissie bestaat uit vertegenwoordigers van organisaties die belang hebben bij de afspraken rondom een bepaald onderwerp relevant binnen de branche. Wie deelneemt aan een normcommissie, beslist mee over belangrijke afspraken en is als eerste geïnformeerd over een aanstaande norm.

 Peter Tegel is hiervoor afgevaardigd. In deze werkgroep zitten representanten vanuit diverse landen, wereldwijd.

SKH

SKH stelt zich ten doel de kwaliteitszorg in  sectoren waar hout en houtproducten worden toegepast en het gebruik van hout uit duurzaam beheerde bossen te vergroten. De primaire activiteit van SKH is het uitgeven van certificaten aan aanvragers die aan de te stellen eisen voldoen.  SCCI heeft de voorkeur voor SKH vanwege deze duidelijke doelstelling voor FSC en PEFC certificatie in de Creatieve industrie en met name in de Grafimedia sector. Website: www.skh.nl