Nieuwe ISO 14001, weer een stap dichterbij!

Eind september zal de derde editie van ISO 14001 dan een feit zijn.

Wat zijn de belangrijkste veranderingen in ISO 14001 die gaan bijdragen aan verdere verbetering van de milieuprestaties van bedrijven?

Life cycle perspectief

Milieuaspecten moeten worden geïdentificeerd met inachtneming van een levenscyclusperspectief. Dat wil zeggen dat het bedrijf moet overwegen welke fasen er in de levenscyclus van haar producten en diensten kunnen worden onderscheiden en of daar milieuaspecten aan de orde zijn die zij kan beïnvloeden. Volgens de norm gaan die levensfasen van winning van grondstoffen tot en met uiteindelijk afdanking, verwerking en verwijdering. Het levenscyclusperspectief betekent ook dat een organisatie nu expliciet aandacht moet geven aan milieucriteria bij ontwerp en ontwikkeling van producten, milieu-eisen moet hanteren bij inkoop van goederen en diensten en na moet denken over milieuinformatie die relevant is bij levering, gebruik en ‘end-of-life treatment’ van haar producten.

Risk based thinking

In de nieuwe norm moeten de prioriteitstelling en te nemen acties worden gebaseerd op een expliciete afweging van risico’s en kansen. Afgeleid van ISO 31000 (richtlijn voor risicomanagement) is een nieuwe eis in de norm het uitvoeren van een contextanalyse: inzicht in de factoren en ontwikkelingen die relevant zijn voor milieubeleid en -doelstellingen van de organisatie en in de belanghebbenden en hun eisen, wensen en verwachtingen. Dat inzicht biedt het kader voor het bepalen van risico’s en kansen: waar zitten de grootste milieu- en compliancerisico’s, welke kansen bieden nieuwe technieken, op welke verwachtingen van markt en consumenten kan worden ingespeeld, waar liggen competitieve voordelen?

Leiderschap

De nieuwe ISO 14001 norm stelt een aantal aanvullende eisen aan leiderschap. De directie moet verantwoordelijkheid nemen voor de effectiviteit van het milieumanagement en daarop aanspreekbaar zijn. Zij moet ervoor zorgen dat milieubeleid en –doelstellingen stroken met de strategische koers van de organisatie en de context waarin zij opereert en dat de milieumanagementeisen zijn geïntegreerd in de bedrijfsprocessen. Ook het communiceren van het belang van milieumanagement en het ondersteunen van tonen van ‘leiderschap’ door andere managementlagen, behoort tot de rol van de directie. ISO 14001 wordt zo meer een systeem voor en door het management.

Kortom

De nieuwe ISO 14001:2015 norm heeft bedrijven veel te bieden. Het biedt goede aanknopingspunten om milieumanagement op een strategischer niveau in te steken en tegelijkertijd beter in te bedden de normale bedrijfsvoering. Organisaties wordt gestimuleerd goed zicht te houden op trends en ontwikkelingen en op wat stakeholders van hen verwachten.

 
   « Meer Nieuws...