Hogere boetes bij overtredingen arbowet!

De boetes op overtreding van artikel 5 van de Arbowet gaan omhoog. De maximum arboboete op het ontbreken van een RI&E (Risico-Inventarisatie en – Evaluatie) gaat omhoog van € 3000 naar € 4500. De boete op het ontbreken van een plan van aanpak of het niet tijdig nemen van de daarin genoemde maatregelen stijgt van € 750 naar € 3000. Flinke verhogingen!

Bovendien wordt de boete op het ontbreken van een RI&E voortaan aangemerkt als een overtreding met directe een boete. Dit betekent dat de Inspectiedienst SZW dan meteen een boete kan opleggen, in plaats van een eis of een waarschuwing. 

Gevaarlijke stoffen 

Daarnaast gaan ook de boetes op het overtreden van de artikelen 4.2, 4.2a en 4.13 van het arbobesluit aanmerkelijk omhoog. Het gaat hier om overtredingen van nadere voorschriften ten aanzien van de RI&E over het werken met gevaarlijke stoffen, waaronder kankerverwekkende stoffen en stoffen die reprotoxisch zijn. Overigens gaat het in alle gevallen om de maximum boetes. De genoemde bedragen zijn de maximumboetes voor bedrijven met meer dan 500 werknemers. Voor bedrijven met minder werknemers gelden er lagere bedragen, afhankelijk van de bedrijfsgrootte. De nieuwe boetebedragen zullen binnenkort van kracht worden. 

Heeft u nog geen ARBO RI&E?

Het blijkt uit onderzoek dat vele (kleinere) bedrijven nog geen RI&E hebben gemaakt of dat deze in een ver verleden is opgesteld. Veel ondernemers denken: "ik ga wel aan de slag als er bezoek komt van de inspectie". Gezien de hoogte van de boetes, het gegeven dat er strenger wordt gecontroleerd en de risico's bij een ongeval lijkt dit geen goede strategie meer. Indien u in actie wil komen, neem dan contact op met de ARBO-adviseurs: bel 020 5435688!