De ins en outs van de PAGO en PMO

Door de gezondheid van je medewerkers in kaart te brengen en daarbij ook de risico’s van hun werkzaamheden te inventariseren, krijg je beter zicht op mogelijke oorzaken van verzuim. Met behulp van een PAGO of PMO is het mogelijk om als werkgever, eventueel in samenspraak met je Arbodienstverlener, preventieve maatregelen te nemen om mogelijk ziekteverzuim te voorkomen en zelfs te verminderen.

Wat is PAGO en PMO?

PAGO staat voor Periodiek Arbeids Gezondheidskundig Onderzoek en is een medisch onderzoek bedoeld voor medewerkers om arbeidsgebonden gezondheidsrisico's in kaart te brengen en mogelijk te voorkomen of te beperken. In de Arbowet staat namelijk vermeld dat de medewerker die werkzaamheden verricht waarbij er een kans bestaat dat hij wordt blootgesteld aan gevaarlijke stoffen, in de gelegenheid moet worden gesteld om vrijwillig een PAGO te ondergaan. Het onderzoek is erop gericht de risico's die het werk voor de gezondheid met zich meebrengt zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. Deze mogelijke risico’s staan beschreven in de bedrijfseigen Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E).

Daarnaast heb je als medewerker de mogelijkheid om een Periodiek Medisch Onderzoek (PMO) te laten uitvoeren. De PMO is een op de PAGO volgend aanvullend onderzoek. De PAGO richt zich alleen op de werkgerelateerde gezondheidsrisico’s. De PMO kijkt ook naar de algehele gezondheid, zowel lichamelijk als geestelijk, en de leefgewoonten van de medewerker, zoals roken en alcoholgebruik, beweging, voeding, etc.. Ook dit onderzoek is op vrijwillige basis. Voor beide onderzoeken geldt dus dat de medewerker niet verplicht is om ze te ondergaan.

Verplicht

Behalve het in kaart brengen van de gezondheidsrisico’s waarmee je als werkgever op termijn kosten bespaart door een lager ziekteverzuim, is het aanbieden van de PAGO / PMO een wettelijke verplichting die actief moet worden uitgedragen. Dat betekent dat je als werkgever de mogelijkheid tot deelname aan een dergelijk onderzoek helder moet communiceren aan je medewerkers. De wijze waarop je dit doet kan je vastleggen in je bedrijfseigen Arbo RI&E. Daarmee voldoe je niet alleen aan de wet, maar neem je als werkgever de (mede)verantwoordelijkheid voor de gezondheid en welzijn van je medewerkers.

Hoe dan?

Vaak krijg ik als Arbo adviseur de vraag van bedrijven hoe je dat dan communiceert en vastlegt. Dat is eigenlijk niet zo moeilijk. Er zijn meerdere mogelijkheden:

  • Tijdens de jaarlijkse personeelsbijeenkomst rond de eindejaarsperiode; vertel je medewerkers niet alleen over de commerciële bedrijfsresultaten, maar vertel ze ook over de HR-resultaten. Verloop van het verzuim bijvoorbeeld. En biedt ze de mogelijkheid tot de PAGO/PMO aan.
  • Hang in de kantine een duidelijk zichtbare mededeling op waarin je vertelt dat medewerkers voor hun eigen gezondheid, op kosten van werkgever uiteraard, zich mogen opgeven voor een PAGO/PMO.
  • Organiseer in samenspraak met je Arbodienst een dag op het bedrijf voor een PMO/PAGO voor medewerkers. Zo verlaag je de drempel tot deelname. Communiceer duidelijk waar en wanneer dit plaatsvindt en laat mensen zich vooraf aanmelden.
  • Neem de PAGO/PMO op in je bedrijfseigen reglement (Huishoudelijk Reglement) waarin alle medewerkers duidelijke informatie hierover krijgen. Heb je deze nog niet? Neem gerust contact met mij op. Ik kan je helpen.

Heb je nog vragen?

Neem dan even contact op met Eva Bouwman 020 5435688.