Circulaire economie in de Creatieve Industrie

Circulaire economie is een term die u ongetwijfeld de laatste tijd met regelmaat tegen komt. De Nederlandse overheid wil de transitie maken naar een volledig circulaire economie en wil dat in 2050 te hebben gerealiseerd. De komende jaren ligt de focus op het reduceren van het gebruik van grondstoffen. De ambitie is om in 2030 50% minder gebruik te maken van primaire grondstoffen. Bij de circulair economie is de insteek om op verschillende niveaus producten en diensten zo te ontwerpen dat de gebruikte grondstoffen opnieuw kunnen worden toegepast. Met als doel waarde behoud van de levensduur van grondstoffen, materialen en goederen. Centraal staat hierbij dat de kringloop gesloten worden en de waarde creatie ontstaat door het benutten van de grondstofmaterialen. Door het toepassen van deze principes binnen uw bedrijf, de aansturing en uw strategie ontstaan er nieuwe businessmodellen en dus kansen.

Interessant om te weten is het resultaat van het landelijke onderzoek naar de circulaire economie in Nederland (2016-2017). De circulaire economie heeft tot nu toe maar beperk voet aan de grond gekregen. Voor veel organisaties is het sluiten van kringloop een ingewikkelde organisatorische opgave waar veel bedrijven nog niet aan toe zijn. Bedrijven richten zich voornamelijk op het recyclen, op energiebesparing en grondstoffenreductie en worstelen in de praktijk met het bepalen van een strategie om circulair te ondernemen. Het zoeken naar sluiting van de kringloop gebeurt veelal primair intern. Circulair ondernemen blijft vaak gebaseerd op het bestaande verdienmodel.

Bedrijven die een milieumanagementsysteem hebben geïmplementeerd (ISO 14001) hebben een directe aanknoping met circulariteit. Vanuit uw milieubeleid richt u zich nu op risico’s en kansen. Omdat bij deze inschatting rekening wordt gehouden met de belangrijkste externe factoren en de verwachtingen en eisen van de stakeholders is de aansluiting te realiseren met circulaire economie. Om circulair te werken te zijn zal het bedrijf eerst gaan kijken naar de eigen bedrijfsvoering, hoe deze te organiseren en toewerken aan een circulaire productieproces en samenwerken met andere partijen.

Is uw bedrijf al op de circulaire economie ingericht of heeft u initiatieven op circulariteit lopen? Wij zijn heel benieuwd naar uw ervaringen?

Wilt u meer weten hoe u de stap kunt zetten naar een circulaire economie binnen uw bedrijfsvoering? Bel dan met 020 – 5435688 of mail naar: info@creatieve-industrie.com t.a.v. Rand Hamam.