FSC®/PEFC

Verantwoord bosbeheer is van groot belang voor de hele samenleving. Daarom hebben verschillende organisaties een wereldwijd certificeringssysteem opgezet voor verantwoord bosbeheer. Inmiddels zijn veel bedrijven overgestapt op gecertificeerd papier. 

FSC® chain of custody certificering

SKH BV, verzorgt de FSC® chain of custody audits bij bedrijven in de creatieve industrie. Voor meer informatie over FSC® chain of custody certificering verwijzen wij naar de website van SKH BV (www.skh.nl).

PEFC-certificering

SKH toetst of bedrijven binnen de creatieve industrie voldoen aan de eisen voor certificatie van de handelsketen (de Chain of Custody-certificatie). Tijdens de audits wordt gecontroleerd: of u in magazijnen en productieruimten op de juiste manier met PEFC-papier omgaat; of u reeds duidelijke afspraken hebt gemaakt over PEFC, maar ook of u de administratieve processen beheerst. De PEFC-audit richt zich op controle en toetsing aan de hand van de PEFC-norm. Dit betekent dat tijdens de doorlichting geen directe adviezen worden gegeven.

Voor de certificatiesystemen geldt:

Aan het certificaat is een geldigheidstermijn verbonden van vijf jaar. Hierna dient de onderneming opnieuw te worden getoetst in het kader van de hercertificatie. Aan de certificatie zit een controle-traject van vijf jaar verbonden, waarbij het bedrijf ieder jaar wordt bezocht voor een controlebezoek.

De kosten van de certificatie zijn afhankelijk van de bedrijfsgrootte. Naast de kosten voor de audit kennen de certificatiesystemen afdrachten die één op één aan u worden doorberekend. De SCCI heeft geen invloed op de hoogte van deze kosten, maar bij inschrijving zal de hoogte voor u worden berekend aan de hand van uw bedrijfsgrootte en omzet. Let op! Deze kosten worden door iedere certificerende instantie aan u doorberekend

Meer informatie?

Voor meer informatie over FSC neemt contact op met SKH. Voor alle andere certiceringstrajecten kunt u contact opnemen met de Stichting Certificatie Creatieve Industrie (tel: 020 - 543 56 85). Maak gebruik van het contact-formulier om meer informatie te vragen. De leveringsvoorwaarden vindt u hier.